Northern Lights Tromsø
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Naturopplevelser i sentrum

Natur i nord eies av Ivar Haugen (51 år)som har 5 års utdannelse innen skog- og naturforvaltning fra Norges Landbruks-høyskole og 15 års yrkespraksis fra den offentlige skog- og miljøforvaltningen i Norge både på fastlandet og på Svalbard.

Ivar er oppvokst i Gudbrandsdalen men har nå bodd i Troms i 20 år. Jeg har bestandig hatt interesse for natur, lokalhistorie og friluftliv. Nord-Norge med sin fantastiske natur og utrolige lys er derfor et område med mange mulifgheter for store naturopplevelser.

Natur i nord ble etablert i år 2000 som et helårlig tilbud innen den "grønne turismen". I dag tilbys turer i Tromsø-regionen (Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Målselv, Storfjord). 

Natur i nord har kontor i Tromsø og er medlem i Reisegarantifondet.

TURER

Natur i nord har turer tilpasset årstidene. Turene har en varighet fra 3 timer til 5 timer.  De besøkende hentes ved hotellene i sentrum av Tromsø.

ARRANGEMENT

Naturinord tilbyr spesielle dagsarrangement med varighet fra 3 til 6 timer. Vi tilbyr også spesielle pakkeløsninger med overnatting og forskjellige opplevelser de ulike dagene.

Aktuelle opplevelser kan om vinteren være nordlysturer, skiturer, trugeturer, sightseeing med buss og  snøscooterturer.

Om sommeren har vi fotturer og sightseeing med minibuss.

NATUR- OG KULTURINFORMASJON

Kunden vil få informasjon om natur- og kulturforholdene i området. Det legges vekt på planters og dyrs tilpasninger til et liv langt mot nord. En tar utgangspunkt i hvordan utnyttelsen av de lokale naturresursene både på havet og på land har dannet grunnlag for en 10 000 års lang bosetningshistorie.

NATUREN I TROMSØ
Tromsø kommune har et areal på 2558 km2. Kystnaturen i Tromsø er svært variert med hele 625 øyer og Norges femte største øy, Kvaløya. På yttersida finner vi et naturskjønt gruntvannsområde med skjærgård og en rekke små øyer. Her finner vi bla. øyene Gåsvær, Musvær, Småvær, Lyngøya og Risøya.

I dette fantastiske øyriket kan en oppleve et yrende fugleliv. Av vanlige arter finner vi havørn, toppskarv, grågås, ærfugl, teist, rødnebbtærne, svartbak, gråmåse og fiskemåse. Vi har også en stabil stamme sel (steinkobbe og havert). Videre har vi både oter, mink, hare, rev og tamrein.

På grunn av beliggenheten langt mot nord og fattig berggrunn (gunnfjell), så har kysten av Tromsø en relativt artsfattig vegetasjon. En finner likevel områder som er spesielt gunstige for plantelivet. Dette kan være områder med skjellsand eller områder med mye fuglegjødsel. En finner også noe bjørkeskog og en del større myrområder.

JAKT, FISKE OG FANGST

Tromsø har hatt bosetning i 9 000 år. Det er registrert over 20 funnsteder fra eldre steinalder (10 000-5 000 f.Kr.). Denne befolkningen levde av jakt, fiske og sanking av bær,røtter m.m. Havnivået var høyere enn i dag og vi finner de gamle boplassene på gamle strandvoller, de lå ved havet, nært ferskvann, med god tilgang på brensel og sentralt i forhold til gode fiske- og fangststeder.

Det var naturligvis de rike naturressursene i form av fisk, sel, hval, sjøfugl, rein, rype m.m. som var grunnlaget for de tidligste bosetningene. Historien viser at dette også har vært situasjonene helt fram til våre dager. De ulike naturressursene ble alle utnyttet i et "kombinasjonsbruk". Det var fiske og fangst, sanking av egg og dun, reindrift,jordbruk og senere husdyrbruk.Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS